केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2080/03/31 समितिमा दफ
दर्ता नं.

4

दर्ता मिति

2080/01/26

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

माननीय धनराज गुरुङ

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अधिवेशन

2

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन