नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-09-20 2075-09-25 2075-09-29 2075-10-04 2075-10-29 2075-10-29 2075-11-15 2075-11-18 2075-11-19
दर्ता नं.

5

दर्ता मिति

2075/09/20

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा. भानुभक्त ढकाल

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला

अधिवेशन

03

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download