विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
दर्ता नं.

8

दर्ता मिति

२०८०-०५-२७

संवत्

२०८०

प्रस्तुतकर्ता

मा. अशोक कुमार राई

मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

दोस्रो

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन