सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,2079


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफलका लागि
पठाइएको
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079-10-27 2079-11-03 2079-11-10 2080-01-15 2080-06-25 2080-10-24 2080-11-18 2080-12-05 2080-12-30
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2079/10/27

संवत्

2079

प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री धुर्व बहादुर प्रधान

मन्त्रालय

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अधिवेशन

1

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download