आर्थिक विधेयक, २०७८


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2078-05-25 2078-05-25 2078-06-04 2078-06-07 2078-06-11 2078-06-13
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2078-05-25

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री जनार्दन शर्मा

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

09

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

अर्थ

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download