वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-01-24 2076-02-06 2076-02-07 2076-02-13 2076-05-01 2076-05-05 2076-05-25 2076-06-01 2076-06-27
दर्ता नं.

4

दर्ता मिति

2076-01-23

संवत्
प्रस्तुतकर्ता

मा. मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत

मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

अधिवेशन

4

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download