खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-02-06 2076-03-22 2076-04-22 2076-05-01 2077-03-04 2079-3-23 2079-04-12 2079/05/21
दर्ता नं.

6

दर्ता मिति

2076-02-05

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री बीना मगर

मन्त्रालय

खानेपानी मन्त्रालय

अधिवेशन

04

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download