प्रमाणीकरण भएको बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
3 21 2075-11-29 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2076-12-07 पढ्नुहोस्
3 22 2075-11-29 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय 2076-10-28 पढ्नुहोस्
3 20 2075-11-29 प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक गृह मन्त्रालय 2076-10-28 पढ्नुहोस्
3 9 2075/09/30 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय 2076-10-28 पढ्नुहोस्
3 4 2075/09/20 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय 2076-10-28 पढ्नुहोस्
4 3 2076-01-19 राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय 2076-10-28 पढ्नुहोस्
4 1 2076-01-10 औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2076-10-28 पढ्नुहोस्
2 16 2075-04-23 राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ परराष्ट्र मन्त्रालय 2076-06-27 पढ्नुहोस्
4 4 2076-01-23 वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2076-06-27 पढ्नुहोस्
3 14 2075-11-06 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-06-24 पढ्नुहोस्
4 5 2076-01-27 वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक वन तथा वातावरण 2076-06-24 पढ्नुहोस्
3 1 2075/09/08 जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 2076-05-13 पढ्नुहोस्
3 8 2075/09/30 भुउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय 2076-05-06 पढ्नुहोस्
4 12 2076-02-15 ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
4 11 2076-02-15 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
4 10 2076-02-15 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
4 9 2076-02-15 आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
2 8 2075-03-14 लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-12-15 पढ्नुहोस्
3 17 2075-11-14 सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय 2075-12-13 पढ्नुहोस्
3 16 2075-11-14 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2075-12-13 पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 3 results