प्रमाणीकरण भएको बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
3 7 2075/09/30 विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2075-12-13 पढ्नुहोस्
2 17 2075-04-27 भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-12-04 पढ्नुहोस्
2 12 2075-04-18 निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2075-12-04 पढ्नुहोस्
3 5 2075/09/20 नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला 2075-11-19 पढ्नुहोस्
3 3 2075/09/09 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2075-11-19 पढ्नुहोस्
3 11 2075/10/18 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2075-11-10 पढ्नुहोस्
2 10 2075-03-22 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री 2075-11-10 पढ्नुहोस्
2 26 2075-05-08 सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 25 2075-05-08 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 24 2075-05-06 रोगजारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 23 2075-05-06 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 22 2075-05-06 भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 21 2075-05-04 वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 20 2075-05-01 खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 19 2075-04-29 आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सहरी विकास मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 18 2075-04-28 जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 15 2075-04-23 सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 13 2075-04-21 उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 1 2075-01-15 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ गृह मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
2 5 2075-02-15 ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 3 results