दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
9 2 2078-05-25 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
9 1 2078-05-25 आर्थिक विधेयक, २०७८ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 10 2077-03-14 पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 9 2077-03-11 कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 8 2077-03-04 भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 7 2077-02-19 सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
6 4 2077-02-23 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
6 3 2077-02-21 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
6 2 2077-02-20 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
6 1 2077-02-19 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
5 6 2076-11-29 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 5 2076-11-29 निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 4 2076-11-19 गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
5 3 2076-10-26 सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रक्षा मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 2 2076-08-29 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 1 2076-08-29 कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
4 17 2076-05-25 धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
4 16 2076-05-25 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
4 15 2076-05-25 बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
4 14 2076-05-25 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results