दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
11 9 2079/02/29 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्‍चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 8 2079/02/29 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदर्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 7 2079/02/29 सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 6 2079/02/16 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 5 2079/02/16 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालाय पढ्नुहोस्
11 4 2079/02/15 आर्थिक विधेयक, २०७९ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 3 2079/02/15 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 2 2079/02/15 ऋण तथा जमानत (पच्चीसौं संशोधन) विधेयक, २०७९ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 1 2079/02/15 विनियोजन विधेयक, २०७९ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 10 2077-03-14 पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 9 2077-03-11 कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 8 2077-03-04 भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 7 2077-02-19 सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
06 4 2077-02-23 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
06 3 2077-02-21 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
06 2 2077-02-20 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
06 1 2077-02-19 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
05 6 2076-11-29 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
05 5 2076-11-29 निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
05 4 2076-11-19 गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results