विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
6 1 2077-02-09 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलाय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
5 6 2076-11-29 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
5 5 2076-11-29 निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
5 4 2076-11-19 गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
5 3 2076-10-26 सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रक्षा मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
5 2 2076-08-29 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
5 1 2076-08-29 कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
4 17 2076-05-25 धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
4 16 2076-05-25 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
4 15 2076-05-25 बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
4 14 2076-05-25 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
4 13 2076-04-12 मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 8 2076-02-07 बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 7 2076-02-07 बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 6 2076-02-05 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक खानेपानी मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 2 2076-01-10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
3 19 2075-11-29 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रक्षा मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
3 18 2075-11-28 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
3 13 2075-11-02 सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
3 12 2075/10/27 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results