विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
06 10 2077-03-14 पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
06 9 2077-03-11 कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
06 8 2077-03-04 भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
06 7 2077-02-19 सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
पढ्नुहोस्
06 4 2077-02-23 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
06 3 2077-02-21 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
06 2 2077-02-20 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
06 1 2077-02-19 नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
05 6 2076-11-29 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
पढ्नुहोस्
05 5 2076-11-29 निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
पढ्नुहोस्
05 4 2076-11-19 गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी पढ्नुहोस्
05 3 2076-10-26 सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रक्षा मन्त्रालय प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
पढ्नुहोस्
05 2 2076-08-29 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
05 1 2076-08-29 कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
04 17 2076-05-25 धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक अर्थ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
04 16 2076-05-25 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
04 15 2076-05-25 बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
04 14 2076-05-25 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
04 13 2076-04-12 मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
पढ्नुहोस्
04 8 2076-02-07 बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results