अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
9 1 2078-05-22 राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, 20७८ गृह मन्त्रालय (2078-05-22 ) पढ्नुहोस्
8 14 2078-04-03 शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 13 2078-04-03 रेल्वे अध्यादेश, २०७८ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 12 2078-04-03 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 11 2078-04-03 औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 10 2078-04-03 कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 9 2078-04-03 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 8 2078-04-03 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 7 2078-04-03 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 6 2078-04-03 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 5 2078-04-03 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 4 2078-04-03 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 3 2078-04-03 विनियोजन अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 2 2078-04-03 राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
8 1 2078-04-03 आर्थिक अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय (2078-04-03 ) पढ्नुहोस्
7 8 2077-11-21 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 7 2077-11-21 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 6 2077-11-21 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 5 2077-11-21 संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (2077-11-21 ) पढ्नुहोस्
7 4 2077-11-20 औष्धी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या (2077-11-20 ) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results