कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति २०७४

क्र स शीर्षक
1. समितिको बैठकमा माननीयज्यूहरुको हाजिरी - आ.ब. २०७९/८० पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९/०५/०८ गते बुधबार समितिको २११औं बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९/०४/११ गते समितिको २१०औं बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९/०४/०९ गते समितिको २०९औं बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७९/०४/०३ गते समितिको २०८औं बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७९।०३।२८ गते मंगलबार मध्यान्ह १२:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
7. मिति २०७९।०३।१३ गते सोमबार विहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
8. मिति २०७९।०३।१० गते शुक्रबार विहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
9. मिति २०७९।०३।०८ गते बुधबार विहान १०:३० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७९।०२।०९ गते सोमबार विहान १०:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
11. मिति २०७८।०७।१४ गते आइतबार विहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
12. मिति २०७८।०७।१२ गते शुक्रबार विहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
13. मिति २०७८।०५।२८ गते सोमबार विहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७८।०५।१० गते विहीबार दिनको १:३० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
15. मिति २०७८।०५।०१ गते मङ्गलबार बिहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
16. मिति २०७८।०४।२९ गते शुक्रबार बिहान ११:०० बजे बस्‍न तय भएको बैठक विशेष कारणले स्थगित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । पढ्नुहोस्
17. मिति २०७८।०४।२९ गते शुक्रबार बिहान ११:०० बजे बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
18. मिति २०७८।०४।२० गते बुधबार बिहान ११:३० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७८।०४।१३ गते बुधबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
20. मिति २०७७।१२।१९ गते विहीबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्