कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७९।०३।०८ गते बुधबार बिहान १०:३० बजे बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९।०२।०९ गते सोमबार दिउसो १४:०० बजे बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९।०२।०९ गते सोमबार विहान १०:०० बजे बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
4. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
5. मिति २०७८।०४।०१ गते देखी २०७८।१२।३० गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७७।०४।०१ गते देखी २०७८।०३।३१ गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
7. मिति २०७८/०७/१२ गते बिहान ११ः३० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. मिति २०७८/०५/२८ गते बिहान ११ बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. मिति २०७८।०५।२८ गते सोमबार विहान ११:०० बजे बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७८।०५।१० गते विहीबार दिनको १:३० बजे बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
11. मिति २०७८।०५।०१ गते मङ्गलबार बिहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
12. मिति २०७८।०४।२० गते बुधबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
13. मिति २०७८।०४।१३ गते बुधबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७८।०४।१३ गते बुधबार विहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
15. समितिबाट २०७७।१०।०१ देखी २०७७।१२।३१ सम्मको सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण । पढ्नुहोस्
16. समितिका माननीय सदस्यहरुको दलगत विवरण तथा सम्पर्क नम्बर । पढ्नुहोस्
17. मिति २०७७।१२।१९ गते विहीबार विहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
18. मिति २०७७।१२।१९ गते विहीबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७७।१२।१२ गते विहीबार विहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
20. मिति २०७७।१२।१२ गते विहीबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्