कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७८।०५।१० गते विहीबार दिनको १:३० बजे बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
2. मिति २०७८।०५।०१ गते मङ्गलबार बिहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
3. मिति २०७८।०४।२० गते बुधबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७८।०४।१३ गते बुधबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७८।०४।१३ गते बुधबार विहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
6. समितिबाट २०७७।१०।०१ देखी २०७७।१२।३१ सम्मको सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण । पढ्नुहोस्
7. समितिका माननीय सदस्यहरुको दलगत विवरण तथा सम्पर्क नम्बर । पढ्नुहोस्
8. मिति २०७७।१२।१९ गते विहीबार विहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
9. मिति २०७७।१२।१९ गते विहीबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७७।१२।१२ गते विहीबार विहान ११:०० बजे बसेको समितिको बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
11. मिति २०७७।१२।१२ गते विहीबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
12. मिति २०७७।११।२८ गते शुक्रबार बसेको बैठकमा माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
13. व्यवस्थापिका-संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधान समिति, गैँडा संरक्षण तथा पहिरो सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ पढ्नुहोस्
14. मिति २०७६।०४।०१ गते देखी २०७७।०४।३२ गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
15. समितिबाट २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखी २०७७ साल असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण । पढ्नुहोस्
16. व्यवस्थापिका-संसद, कृषि तथा जलस्रोत समिति (दोस्रो संविधानसभा कार्यकाल) पढ्नुहोस्
17. समितिबाट २०७७ साल बैशाख १ गतेदेखी २०७७ साल असार मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण । पढ्नुहोस्
18. व्यवस्थापिका-संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ पढ्नुहोस्
19. कृषि तथा जलस्रोत समिति, निवेदनपत्र छानबिन तथा निर्णय कार्यान्वयन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन,२०७२ पढ्नुहोस्
20. कृषि विकास रणनीति उपसमिति २०७१ पढ्नुहोस्