कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. व्यवस्थापिका-संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधान समिति, गैँडा संरक्षण तथा पहिरो सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ पढ्नुहोस्
2. मिति २०७६।०४।०१ गते देखी २०७७।०४।३२ गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
3. समितिबाट २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखी २०७७ साल असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण । पढ्नुहोस्
4. व्यवस्थापिका-संसद, कृषि तथा जलस्रोत समिति (दोस्रो संविधानसभा कार्यकाल) पढ्नुहोस्
5. समितिबाट २०७७ साल बैशाख १ गतेदेखी २०७७ साल असार मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण । पढ्नुहोस्
6. व्यवस्थापिका-संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ पढ्नुहोस्
7. कृषि तथा जलस्रोत समिति, निवेदनपत्र छानबिन तथा निर्णय कार्यान्वयन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन,२०७२ पढ्नुहोस्
8. कृषि विकास रणनीति उपसमिति २०७१ पढ्नुहोस्
9. कृषि तथा जलस्रोत समिति, वार्षिक प्रतिवेदन,२०७२ पढ्नुहोस्
10. मिति २०७७।०३।१८ गते बसेको समिति बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
11. समितिका माननीय सदस्यहरुको सम्पर्क नम्बर । पढ्नुहोस्
12. पहिलो संविधानसभा, प्राकृतिक स्रोत र साधन समित, २०६५-२०६९ को उपस्थिति र निर्णयको विवरण । पढ्नुहोस्
13. मिति २०७७।०३।१० गते बसेको समिति बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७७।०३।०२ गते बसेको समिति बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
15. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७ पढ्नुहोस्
16. बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
17. मिति २०७६।११।१६ गते बसेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
18. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
19. विरुवा संरक्षण ऐन,२०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन,२०७६ पढ्नुहोस्
20. मिति २०७६।०४।०१ गते देखी २०७६।१०।२९ गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्