कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७६।०४।०१ गते देखी २०७७।०४।३२ गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-10-31
पढ्नुहोस्
2 समितिबाट २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखी २०७७ साल असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण ।
2020-10-28
पढ्नुहोस्
3 व्यवस्थापिका-संसद, कृषि तथा जलस्रोत समिति (दोस्रो संविधानसभा कार्यकाल)
2020-10-28
पढ्नुहोस्
4 समितिबाट २०७७ साल बैशाख १ गतेदेखी २०७७ साल असार मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरण ।
2020-07-16
पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापिका-संसद, प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७
2020-07-08
पढ्नुहोस्
6 कृषि तथा जलस्रोत समिति, निवेदनपत्र छानबिन तथा निर्णय कार्यान्वयन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन,२०७२
2020-07-07
पढ्नुहोस्
7 कृषि विकास रणनीति उपसमिति २०७१
2020-07-05
पढ्नुहोस्
8 कृषि तथा जलस्रोत समिति, वार्षिक प्रतिवेदन,२०७२
2020-07-04
पढ्नुहोस्
9 मिति २०७७।०३।१८ गते बसेको समिति बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-07-02
पढ्नुहोस्
10 समितिका माननीय सदस्यहरुको सम्पर्क नम्बर ।
2020-07-01
पढ्नुहोस्
11 पहिलो संविधानसभा, प्राकृतिक स्रोत र साधन समित, २०६५-२०६९ को उपस्थिति र निर्णयको विवरण ।
2020-06-25
पढ्नुहोस्
12 मिति २०७७।०३।१० गते बसेको समिति बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-06-24
पढ्नुहोस्
13 मिति २०७७।०३।०२ गते बसेको समिति बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-06-16
पढ्नुहोस्
14 बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६
2020-05-27
पढ्नुहोस्
15 समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७
2020-05-27
पढ्नुहोस्
16 मिति २०७६।११।१६ गते बसेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-02-28
पढ्नुहोस्
17 बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६
2020-02-27
पढ्नुहोस्
18 विरुवा संरक्षण ऐन,२०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन,२०७६
2020-02-27
पढ्नुहोस्
19 मिति २०७६।०४।०१ गते देखी २०७६।१०।२९ गते सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-02-25
पढ्नुहोस्
20 समितिले २०७६ कार्तिक ०१ गते देखी २०७६ पुस मसान्तसम्म सम्पादन गरेका कामहरु/ निर्णयहरु ।
2020-01-14
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 3 results