कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७६।०८।१० गते बसेको समिति बैठकको उपस्थिति विवरण ।
2019-11-25
पढ्नुहोस्
2 व्यवस्थापिका-संसद, २०६४
2019-11-06
पढ्नुहोस्
3 पुन: स्थापित व्यवस्थापिका संसद, २०६३
2019-11-06
पढ्नुहोस्
4 तेस्रो संसद, प्रतिनिधि सभा, प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, २०५५ को उपस्थिति र निर्णयको विवरण ।
2019-10-19
पढ्नुहोस्
5 दोस्रो संसद, प्रतिनिधि सभा, प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा वातावरण संरक्षण समिति, २०५१ को उपस्थिति र निर्णयको विवर‌ण ।
2019-10-19
पढ्नुहोस्
6 पहिलो संसद, प्रतिनिधि सभा, प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा वातावरण संरक्षण समिति , २०४८ को उपस्थिति र निर्णयको विवरण ।
2019-10-18
पढ्नुहोस्
7 मिति २०७६।०४।०१ देखी २०७६।०६।३० गते सम्मको समितिको निर्णय विवरण ।
2019-10-17
पढ्नुहोस्
8 प्रतिनिधिसभा; प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति प्रतिवेदन कार्यन्वनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०५४
2019-09-30
पढ्नुहोस्
9 व्यवस्थापिका-संसद; प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, चुरे भावर लगायतका क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन,२०६६
2019-09-30
पढ्नुहोस्
10 प्रतिनिधिसभा; प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०६३
2019-09-30
पढ्नुहोस्
11 व्यवस्थापिका-संसद; प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदन, २०६६ (पहिलो र दोस्रो भाग )
2019-09-30
पढ्नुहोस्
12 प्रतिनिधिसभा; प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा वातावरण संरक्षण समितिको प्रतिवेदन, २०५४
2019-09-30
पढ्नुहोस्
13 मिति २०७६।०५।०८ गतेको समिति बैठकको उपस्थिति र निर्णय विवरण ।
2019-08-24
पढ्नुहोस्
14 मिति २०७६।०४।३२ सम्म समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण ।
2019-08-20
पढ्नुहोस्
15 २०७६ साउन महिनाको बैठकको उपस्थिति विवरण ।
2019-08-20
पढ्नुहोस्
16 बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
2019-08-20
पढ्नुहोस्
17 विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
2019-08-20
पढ्नुहोस्
18 वन विधेयक, २०७५ सम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन ।
2019-08-17
पढ्नुहोस्
19 भूमी सम्वन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक, २०७५ सम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन ।
2019-08-11
पढ्नुहोस्
20 वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ सम्बन्धी प्रतिवेदन
2019-08-04
पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 3 results