विकास तथा प्रविधि समिति

क्र स शीर्षक
1. मिति २०७८/०९/३० गते बस्ने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
2. मिति २०७८/०९/२९ गते बस्ने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
3. मिति २०७८/०९/१९ गते बस्ने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
4. मिति २०७८/०९/१६ गते बस्ने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
5. मिति २०७८/०९/०१ गते बस्ने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
6. मिति २०७८/०७/०७ गते बस्ने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
7. मिति २०७८/०६/१८ गते हने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
8. मिति २०७८/०६/१० गते हुने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
9. मिति २०७८/०४/२९ गते बस्नेे भनेको बैठक स्थगित गरिएको सूचना पढ्नुहोस्
10. मिति २०७८।०४।२९ गते हुने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
11. मिति २०७८/०४/२० गते हुने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
12. मिति २०७८/०४/१३ गते हुने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
13. २०७७।०६।२० गते हुने बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
14. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. - बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्