विकास तथा प्रविधि समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७८/०९/३० गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. मिति २०७८/०९/२९ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. मिति २०७८/०९/१९ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. मिति २०७८/०९/१६ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. मिति २०७८/०९/०१ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. मिति २०७८/०७/०७ मा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
7. मिति २०७८।०६।१८ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. मिति २०७८/०६/१० गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. मिति २०७८/०४/३१ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. मिति २०७८।०४।२० देखि २०७८।०४।२७ गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. मिति २०७८।०४।१३ देखि २०७८।०४।१८ गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. मिति २०७७/१२/२२ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. मिति २०७७।१२।१३ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन,२०७७ पढ्नुहोस्
15. २०७६ असार ०६ गतेदेखि २०७७ पुस २९ गतेसम्म समितिका बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिती पढ्नुहोस्
16. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन,२०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा दफावार छलफल गरी पेश गरेको समितिको प्रतिवेदन,२०७७ पढ्नुहोस्
17. मिति २०७७/०६/२१ देखि २०७७/१२/११ सम्मका समितिको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
18. मिति २०७७/०४/०६ देखि २०७७/०६/२० सम्मका समितिको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
19. मिति २०७७७/०४/०४ गतेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. मिति २०७७/०३/२५ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्