विकास तथा प्रविधि समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर-जलेश्वर-भिट्ठामोड सडक खण्डको अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
2. पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग पूर्वी खण्ड स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
3. मिति २०७६/०५/२६ गतेको समिति बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. मिति २०७६/०५/२० गतेको समिति बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. मिति २०७६/०५/१९ गतेको समिति बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, 2076 पढ्नुहोस्
7. विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७६ सम्बन्धी प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
8. विकास तथा प्रविधि समितिकाे २०७६ असार ४ गतेदेखि २०७६ भदाै ८ गतेसम्मका निर्णयहरू पढ्नुहोस्
9. विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक, २०७५ पढ्नुहोस्
10. विकास तथा प्रविधि समितिकाे २०७५ साउन २१ गतेदेखि २०७६ असार ४ गतेसम्मका निर्णयहरू पढ्नुहोस्
11. "आवासको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५" सम्वन्धमा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्
12. विकास तथा प्रविधि समितिमा रहनुभएका माननीय सदस्यहरूकाे नामावली पढ्नुहोस्
13. सूचना प्रविधिकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक, २०७५ पढ्नुहोस्
14. आवासको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पढ्नुहोस्