विकास तथा प्रविधि समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग पूर्वी खण्ड स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७६
2019-11-15
पढ्नुहोस्
2 मिति २०७६/०५/२६ गतेको समिति बैठकको निर्णय
2019-09-17
पढ्नुहोस्
3 मिति २०७६/०५/२० गतेको समिति बैठकको निर्णय
2019-09-08
पढ्नुहोस्
4 मिति २०७६/०५/१९ गतेको समिति बैठकको निर्णय
2019-09-05
पढ्नुहोस्
5 समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, 2076
2019-09-04
पढ्नुहोस्
6 विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७६ सम्बन्धी प्रतिवेदन
2019-09-04
पढ्नुहोस्
7 विकास तथा प्रविधि समितिकाे २०७६ असार ४ गतेदेखि २०७६ भदाै ८ गतेसम्मका निर्णयहरू
2019-09-03
पढ्नुहोस्
8 विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक, २०७५
2019-09-03
पढ्नुहोस्
9 विकास तथा प्रविधि समितिकाे २०७५ साउन २१ गतेदेखि २०७६ असार ४ गतेसम्मका निर्णयहरू
2019-09-03
पढ्नुहोस्
10 "आवासको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५" सम्वन्धमा समितिको प्रतिवेदन, २०७५
2019-09-02
पढ्नुहोस्
11 विकास तथा प्रविधि समितिमा रहनुभएका माननीय सदस्यहरूकाे नामावली
2019-09-01
पढ्नुहोस्
12 सूचना प्रविधिकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक, २०७५
2019-09-01
पढ्नुहोस्
13 आवासको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
2019-09-01
पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 2 results