शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. चिकित्सा शिक्षा तथा CTEVT को सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको मिति २०८०/०७/२० गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. चिकित्सा शिक्षा तथा CTEVT को सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको मिति २०८०/०७/१७ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. चिकित्सा शिक्षा तथा CTEVT को सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको मिति २०८०/०७/१५ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. चिकित्सा शिक्षा तथा CTEVT को सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको मिति २०८०/०७/१२ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सदस्यहरुको २०८० साल कात्तिक महिनाको उपस्थिति पढ्नुहोस्
6. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनहरुको एकीकृत तालिका पढ्नुहोस्
7. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनहरुको एकीकृत तालिका पढ्नुहोस्
8. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पढ्नुहोस्
9. शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०७/२० गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधनहरुको एकीकृत तालिका पढ्नुहोस्
11. नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पढ्नुहोस्
12. सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको संशोधनहरुको एकीकृत तालिका पढ्नुहोस्
13. सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पढ्नुहोस्
14. प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ पढ्नुहोस्
15. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सदस्यहरुको २०८० साल असोज महिनाको उपस्थिति पढ्नुहोस्
16. शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०६/३० गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०६/१६ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. चिकित्सा शिक्षा तथा CTEVT को सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको मिति २०८०/०६/१४ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०६/१२ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०६/०९ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्