शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति २०७४

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. गेटा मेडिकल कलेज, कैलालीको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
2. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०४/०२ गतेदेखि २०७९/०५/०६ गतेसम्मको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०५/०६ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०४/३० गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. योगमाया आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
6. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०४/०६ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आ.व. २०७८/०७९ का सम्पूर्ण निर्णयहरु पढ्नुहोस्
8. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०४/०३ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०४/०२ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०३/३१ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९/०३/३० गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९।०३।१३ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९।०३।०७ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९।०२।१६ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
16. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
17. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९।०२।०९ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७९।०२।११ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७८।११।२३ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७८।११।०३ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्