अर्थ समिति २०७४

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. "बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक" सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, 2079 पढ्नुहोस्
2. "सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक" सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
3. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पढ्नुहोस्
4. आ.व. २०७९/०८० को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा प्राप्त सुझावको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
5. आ.व. ०७९-०८० को बजेटको लागि समितिको सुझाव (अर्थ समितिको २०७९ जेठ १० गते बसेको वैठकको निर्णय) पढ्नुहोस्
6. अर्थ समितिको २०७८ भदौ ४ गते बसेको वैठकको निर्णय (पुँजी बजार सम्बन्धी) पढ्नुहोस्
7. अर्थ समितिको २०७८ साउन २२ गते बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७८/०१/०९ सम्म भएका (९७-१२८ औँ) वैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
9. अर्थ समितिको २०७७ असोज ६ गते बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको मिति २०७६/०२/१० देखि २०७७/०३/२९ सम्म भएका (४७-९६ औँ) वैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
11. अर्थ समितिको मिति 2077/04/01 गते बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. अर्थ समितिबाट पारित पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, 2077 पढ्नुहोस्
13. पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
14. अर्थ समितिको पूर्व बजेट छलफल प्रतिवेदन, 2077 मा रहेका महत्वपूर्ण सुझाव र निष्कर्ष पढ्नुहोस्
15. संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको आ.व. 2077/78 को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धि प्रतिवेदन, 2077 पढ्नुहोस्
17. राजश्‍व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18. “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन, 2076 पढ्नुहोस्
19. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 पढ्नुहोस्
20. समितिको मिति 2075/04/21 देखि हालसम्म (2076/02/04) का निर्णयहरु पढ्नुहोस्