अर्थ समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. अर्थ समितिको २०७७ असोज ६ गते बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. समितिको मिति २०७६/०२/१० देखि २०७७/०३/२९ सम्म भएका (४७-९६ औँ) वैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
3. अर्थ समितिको मिति 2077/04/01 गते बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. अर्थ समितिबाट पारित पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, 2077 पढ्नुहोस्
5. पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
6. अर्थ समितिको पूर्व बजेट छलफल प्रतिवेदन, 2077 मा रहेका महत्वपूर्ण सुझाव र निष्कर्ष पढ्नुहोस्
7. संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको आ.व. 2077/78 को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धि प्रतिवेदन, 2077 पढ्नुहोस्
9. राजश्‍व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
10. “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन, 2076 पढ्नुहोस्
11. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 पढ्नुहोस्
12. समितिको मिति 2075/04/21 देखि हालसम्म (2076/02/04) का निर्णयहरु पढ्नुहोस्
13. आ.व. 076/77 को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रतिनिधि सभामा मिति 2076/1/29 गते देखि 31 गते सम्म भएको छलफलमा प्राप्त सुझावको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
14. अर्थ समतिद्वारा २०७६ वैशाख महिनामा आयोजित आ.व. २०७६/७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धि प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. “सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्
16. अर्थ समितिको २०७२ पौष ८ गते देखि २०७४ असोज २८ गतेसम्मका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
17. अर्थ समिति वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२ पढ्नुहोस्