उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति २०७४

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
2. वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पढ्नुहोस्
3. निर्णय बैठक संख्या 147 मिति 2079/03/06 पढ्नुहोस्
4. समितिको मिति २०७७/११/२५ र ऐ. २८ गते बसेका बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
5. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७७ श्रावण १ देखि असोज मसान्तसम्म गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरु। पढ्नुहोस्
6. समितिको २०७७/५/२८ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
7. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट २०७७ बैशाख १ गते देखि असार मसान्तसम्मको सम्पादित कार्यहरुः पढ्नुहोस्
8. मिति २०७७/०३/२९ गते बसेको समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
9. मिति २०७७।०३।१६ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण पढ्नुहोस्
10. मिति २०७७।०३।०३.७ र ८ गते बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
11. मिति २०७७।०३।०८ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण पढ्नुहोस्
12. मिति २०७७।०३।०७ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण पढ्नुहोस्
13. मिति २०७७।०३।०३ गते बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको हाजिरी विवरण पढ्नुहोस्
14. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
15. आ.व २०७५/७६ मा समितिबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरु पढ्नुहोस्
16. विरगञ्ज महानगरपालिका स्थित मासुजन्य तथा हड्डी प्रशोधन उद्योग र सप्तरी जिल्लाको राजविराज स्थित विभिन्न उद्योगहरुको वस्तु स्थिति सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन २०७५ पढ्नुहोस्
17. रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18. उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलार्इ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
19. नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ पढ्नुहोस्