अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति २०७४

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ८०औं बैठक (२०७९/०४/१२ गते)को निर्णय पढ्नुहोस्
2. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७९औं बैठक (२०७९/०४/११ गते)को निर्णय पढ्नुहोस्
3. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
4. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७८औं बैठक (२०७९/०४/०३ गते)को निर्णय पढ्नुहोस्
5. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७७औं बैठक (२०७९/०४/०२ गते)को निर्णय पढ्नुहोस्
6. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७६औं बैठक (२०७९/०३/०५ गते)को निर्णय पढ्नुहोस्
7. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७५औं बैठक (२०७९/०३/०३ गते)को निर्णय पढ्नुहोस्
8. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७४औं बैठक (२०७९/०२/३० गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
9. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७३औं बैठक (२०७९/०२/१६ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
10. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७२औं बैठक (२०७९/०२/०६ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
11. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७१औं बैठक (२०७८/१०/२४ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
12. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७०औं बैठक (२०७८/०९/१६ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
13. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६९औं बैठक (२०७८/०९/१३ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
14. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६८औं बैठक (२०७८/०९/०८ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
15. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६७औं बैठक (२०७८/०९/०५ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
16. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६६औं बैठक (२०७८/०६/२० गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
17. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६५औं बैठक (२०७८/०५/३० गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
18. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६४औं बैठक (२०७८/०५/१३ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
19. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६३औं बैठक(२०७८/०४/३१ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्
20. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ६२औं बैठक(२०७८/०४/२५ गते) को निर्णय पढ्नुहोस्