अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिको बैठक (२०८०/१०/२६) पढ्नुहोस्
2. समितिको बैठक (२०८०।१०।१४) पढ्नुहोस्
3. समितिको बैठक (२०८०।१०।१२) पढ्नुहोस्
4. समितिको बैठक (२०८०।१०।०९) पढ्नुहोस्
5. समितिको बैठक (२०८०।०९।१९) पढ्नुहोस्
6. समितिको बैठक (२०८०।०९।१२) पढ्नुहोस्
7. समितिको बैठक (२०८०।०९।०५) पढ्नुहोस्
8. समितिको बैठक(२०८०।०९।०२) पढ्नुहोस्
9. समितिको बैठक (२०८०।०८।१४) पढ्नुहोस्
10. समितिको बैठक (२०८०।०६।२३) पढ्नुहोस्
11. समितिको बैठक (२०८०।०६।१८) पढ्नुहोस्
12. समितिको बैठक (२०८०।०६।०८) (स्थगित) पढ्नुहोस्
13. समितिको बैठक (२०८०।०६।०५) पढ्नुहोस्
14. समितिको बैठक (२०८०।०६।०४) पढ्नुहोस्
15. समितिको बैठक (२०८०।०५।२१) पढ्नुहोस्
16. समितिको बैठक (२०८०।०५।१८) पढ्नुहोस्
17. समितिको बैठक(२०८०।०५।११) पढ्नुहोस्
18. समिति बैठक (२०८०।०४।३) (स्थगित) पढ्नुहोस्
19. समिति बैठक (२०८०।०३।२५) पढ्नुहोस्
20. समिति बैठक (२०८०।०३।०६) पढ्नुहोस्