कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति २०७४

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिका माननीय सदस्यहरुकाे समिति बैठकमा जम्मा उपस्थित दिन । पढ्नुहोस्
2. समितिका माननीय सदस्यहरुकाे समिति बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धी एकमुष्ट हाजिरी विवरण । पढ्नुहोस्
3. सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली, डोटी र डडेल्धुरा जिल्लाको कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
4. समितिको ७८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको ७७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको ७६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको ७५ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको ७४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको ७३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको ७२ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको ७१ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको ७० औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको ६९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको ६८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको ६७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको ६६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको ६५ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको ६४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको ६३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको ६२ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्