कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिको २०७७।०४।१९ गते बसेको त्रिचालीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. प्रेस विज्ञप्ती । २०७७ कार्तिक ४ गते । पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७७ असोज १ गते बसेको चौवालीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. प्रेस विज्ञप्ती - २०७७ भाद्र ७ पढ्नुहोस्
5. समितिको २०७७ भाद्र ५ गते बसेको भर्चुअल बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको २०७७।०४।११ गते बसेको बयालीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको २०७७।०२।२० गते बसेको एकचालीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको २०७७।०२।१२ गते बसेको चालीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको २०७७।०१।२३ गते बसेको उनन्चालीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको २०७६।१२।०६ गते बसेको अठ्तीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको २०७६।११।१६ गते बसेको सैँतीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको २०७६।१०।२४ गते बसेको छत्तीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको २०७६।१०।१२ गते बसेको पैतीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको २०७६।०८।२५ गते बसेको चौँतीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको २०७६।०८।२३ गते बसेको तेत्तीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको २०७६।०८।१९ गते बसेको बत्तीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको २०७६।०५।२० गते बसेको एकतीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको २०७६।०५।१३ गते बसेको तीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको २०७६।०३।२५ गते बसेको उनन्तीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको २०७६।०३।१३ गते बसेको अठ्ठाइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्