कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिको २०७८ चैत्र १ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
2. समितिको २०७८ फाल्गुन ३ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७८ पुस ८ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
4. समितिको २०७८ असोज १८ गते बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
5. समितिको २०७८ भदौ ४ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
6. समितिको २०७८ भदौ २ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
7. समितिको २०७८ साउन १८ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. समितिको २०७८ साउन १४ गते बैठक बस्ने सम्बन्धी सुचना पढ्नुहोस्
9. समितिकाे मिति २०७८।०४।१३ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
10. प्रेस विज्ञप्ती । २०७७ कार्तिक ४ गते । पढ्नुहोस्
11. प्रेस विज्ञप्ती - २०७७ भाद्र ७ पढ्नुहोस्
12. समितिको २०७७ भाद्र ५ गते बसेको भर्चुअल बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. सूचना पढ्नुहोस्
14. समितिको बैठक बस्ने बारे पढ्नुहोस्
15. ऐन संग्रह वितरण गरिएको बारे । पढ्नुहोस्
16. बैठक बस्ने वारे । पढ्नुहोस्
17. बैठक बस्ने वारे पढ्नुहोस्
18. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्
19. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्
20. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्