कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र.स. शीर्षक
1. समितिको चौतिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
2. समितिको चौतिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
3. समितिको तेत्तिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
4. समितिको तेत्तिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
5. समितिको बतिसौं बैठक पढ्नुहोस्
6. समितिको एकतिसौं बैठक पढ्नुहोस्
7. समितिको तिसौं बैठक पढ्नुहोस्
8. समितिको उनन्तिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
9. समितिको अट्ठाइसौँ बैठक पढ्नुहोस्
10. समितिको अट्ठाइसौँ बैठक (स्थगित) पढ्नुहोस्
11. समितिको सत्ताइसौँ बैठक पढ्नुहोस्
12. समितिको छब्बिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
13. समितिको पच्चिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
14. समितिको चौबिसौं बैठक पढ्नुहोस्
15. समितिको तेइसौँ बैठक पढ्नुहोस्
16. समितिको बाइसौँ बैठक पढ्नुहोस्
17. समितिको एक्काइसौँ बैठक पढ्नुहोस्
18. समितिको बिसौँ बैठक पढ्नुहोस्
19. समितिको उन्नाइसौँ बैठक पढ्नुहोस्
20. समितिको अठारौँ बैठक पढ्नुहोस्