कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिको सातौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. समितिको छैठौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको पाचौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको चौँथो बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको तेश्रो बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको दोश्रो बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको पहिलो बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. सूचना पढ्नुहोस्
9. समितिको बैठक बस्ने बारे पढ्नुहोस्
10. ऐन संग्रह वितरण गरिएको बारे । पढ्नुहोस्
11. बैठक बस्ने वारे । पढ्नुहोस्
12. बैठक बस्ने वारे पढ्नुहोस्
13. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्
14. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्
15. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्
16. सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धि पढ्नुहोस्
17. अन्तर्राष्टिय गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे । पढ्नुहोस्
18. बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
19. बैठकको बारेमा । पढ्नुहोस्
20. बैठक बस्ने सुचना पढ्नुहोस्