कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1 समितिको २०७७।०४।१९ गते बसेको त्रिचालीसौँ बैठकको निर्णय
2020-11-01
पढ्नुहोस्
2 प्रेस विज्ञप्ती । २०७७ कार्तिक ४ गते ।
2020-10-21
पढ्नुहोस्
3 समितिको २०७७ असोज १ गते बसेको चौवालीसौँ बैठकको निर्णय
2020-09-20
पढ्नुहोस्
4 प्रेस विज्ञप्ती - २०७७ भाद्र ७
2020-09-20
पढ्नुहोस्
5 समितिको २०७७ भाद्र ५ गते बसेको भर्चुअल बैठकको निर्णय
2020-09-20
पढ्नुहोस्
6 समितिको २०७७।०४।११ गते बसेको बयालीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
7 समितिको २०७७।०२।२० गते बसेको एकचालीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
8 समितिको २०७७।०२।१२ गते बसेको चालीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
9 समितिको २०७७।०१।२३ गते बसेको उनन्चालीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
10 समितिको २०७६।१२।०६ गते बसेको अठ्तीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
11 समितिको २०७६।११।१६ गते बसेको सैँतीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
12 समितिको २०७६।१०।२४ गते बसेको छत्तीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
13 समितिको २०७६।१०।१२ गते बसेको पैतीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
14 समितिको २०७६।०८।२५ गते बसेको चौँतीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
15 समितिको २०७६।०८।२३ गते बसेको तेत्तीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
16 समितिको २०७६।०८।१९ गते बसेको बत्तीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
17 समितिको २०७६।०५।२० गते बसेको एकतीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
18 समितिको २०७६।०५।१३ गते बसेको तीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
19 समितिको २०७६।०३।२५ गते बसेको उनन्तीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
20 समितिको २०७६।०३।१३ गते बसेको अठ्ठाइसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 3 results