कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1 समितिको २०७६।०३।१२ गते बसेको सत्ताइसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
2 समितिको २०७६।०२।२९ गते बसेको छब्बीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
3 समितिको २०७६।०२।०९ गते बसेको पच्चीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
4 समितिको २०७६।१।१९ गते बसेको चौबीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
5 समितिको २०७६।१।१७ गते बसेको तेइसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
6 समितिको २०७५।१२।०८ गते बसेको बाइसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
7 समितिको २०७५।११।२२ गते बसेको एक्काइसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
8 समितिको २०७५।१०।२८ गते बसेको बीसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
9 समितिको २०७५।१०।२७ गते बसेको उन्नाइसौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
10 समितिको २०७५।१०।२३ गते बसेको अठारौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
11 समितिको २०७५।१०।२० गते बसेको सत्रौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
12 समितिको २०७५।१०।१५ गते बसेको सोह्रौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
13 समितिको २०७५।१०।१४ गते बसेको पन्ध्रौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
14 समितिको २०७५।१०।१३ गते बसेको चौधौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
15 समितिको २०७५।१०।१० गते बसेको तेह्रौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
16 समितिको बाह्रौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
17 समितिको एघारौँ बैठकको निर्णय
2020-08-09
पढ्नुहोस्
18 समितिको दशौँ बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
19 समितिको नवौँ बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
20 समितिको आठौँ बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 3 results