कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1 समितिको सातौँ बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
2 समितिको छैठौँ बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
3 समितिको पाचौँ बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
4 समितिको चौँथो बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
5 समितिको तेश्रो बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
6 समितिको दोश्रो बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
7 समितिको पहिलो बैठकको निर्णय
2020-08-06
पढ्नुहोस्
8 सूचना
2019-02-07
पढ्नुहोस्
9 समितिको बैठक बस्ने बारे
2019-02-03
पढ्नुहोस्
10 ऐन संग्रह वितरण गरिएको बारे ।
2019-01-22
पढ्नुहोस्
11 बैठक बस्ने वारे ।
2019-01-22
पढ्नुहोस्
12 बैठक बस्ने वारे
2019-01-01
पढ्नुहोस्
13 बैठक बस्ने सुचना
2018-12-09
पढ्नुहोस्
14 बैठक बस्ने सुचना
2018-11-27
पढ्नुहोस्
15 बैठक बस्ने सुचना
2018-09-26
पढ्नुहोस्
16 सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धि
2018-09-20
पढ्नुहोस्
17 अन्तर्राष्टिय गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे ।
2018-09-18
पढ्नुहोस्
18 बैठकको सूचना ।
2018-09-03
पढ्नुहोस्
19 बैठकको बारेमा ।
2018-08-28
पढ्नुहोस्
20 बैठक बस्ने सुचना
2018-08-28
पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 3 results