संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त) २०७४

संसदीय सुनुवाई समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गराउने,
  • प्रस्तावित व्यक्तिहरु उपर प्राप्त गुनासो वा उजुरीको सूचना लिने,
  • प्राप्त गुनासो वा उजुरीको सूचना अध्ययन तथा छानवीन गर्ने,
  • प्रस्तावित व्यक्ति, उजुरीकर्ता वा सूचना दाता लाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने,
  • प्रस्तावित व्यक्ति उपर थप अनुसन्धान गर्ने, सरकारी निकायबाट कागजात मगाउने,
  • प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिको  सिफारिस उपयुक्त छ छैन भनी निर्णय गर्ने,
  • समितिको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित सिफारिसकर्ता निकायमा पठाउने ।

 

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...