संसदीय सुनुवाई समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 समितिकाे ६१ औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
2 समितिकाे ६० औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
3 समितिकाे ५९औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
4 समितिको ५८ औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
5 समितिको ५७औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
6 समितिको ५६ औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
7 समितिको ५५ औ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
8 समितिको त्रिपन्नौ(मिति २०७६/०९/२०) बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
9 समितिको बाउन्नौं बैठक (मिति २०७६/०९/०८) को निर्णय पढ्नुहोस्
10 समितिको चौपन्नौं मिति (२०७६/०९/२०) बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11 समितिकाे उन्पचासौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे निर्णय पढ्नुहोस्
12 समितिकाे पचासौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे निर्णय पढ्नुहोस्
13 समितिकाे एकाउन्नौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे निर्णय पढ्नुहोस्
14 समितिकाे अठ्चालिसाैँ बैठक (२०७६।०३।०४)काे निर्णय पढ्नुहोस्
15 समितिकाे सठ्चालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०५)काे निर्णय पढ्नुहोस्
16 समितिकाे पैतालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०४)काे निर्णय पढ्नुहोस्
17 समितिकाे छयालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०४)काे निर्णय पढ्नुहोस्
18 समितिकाे चौवालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०३)काे निर्णय पढ्नुहोस्
19 समितिकाे एकचालिसाैँ बैठक (२०७५।१२।१७)काे निर्णय पढ्नुहोस्
20 समितिकाे बयालिसाैँ बैठक (२०७५।१२।१९)काे निर्णय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 4 results

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...