सार्वजनिक लेखा समिति २०७४

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. सालेसको उपसमितिले बेरुजु फछ्‌र्यौटका सम्वन्धमा आफ्ना सम्पूर्ण निकायहरुसँग गरेको २०७९-०३-३२ गते सम्मको अद्यावधिक विवरणहरु पढ्नुहोस्
2. सार्वजनिक लेखा समितिको बाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ प्रकाशित भई उपलब्ध रहेको । पढ्नुहोस्
3. सालेस गठन भएको २०७५/०४/ १७ देखि २०७९/०३/३२ गतेसम्म प्रतिनिधित्व गरी समिति/उपसमितिमा रही कार्य सम्पन्न गर्नु भएका तथा कार्य गरी रहनु भएका माननीय सदस्यहरुको कार्यगत विवरणहरु: पढ्नुहोस्
4. सालेस बैठक संख्या ५८ मिति २०७९-०३-२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
5. समितिको मिति २०७९-०३-२८ मा बसेको ५८औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
6. बेरुजु छलफल उपसमितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरुको अद्यावधिक मन्त्रालयगत विवरण पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०७८-११-२० मा बसेको ५७औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
8. सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काइसौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
9. सालेस बैठक संख्या ५७ मिति २०७८-११-२० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
10. सालेस बैठक संख्या ५६ मिति २०७८-०९-२५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
11. सालेस बैठक संख्या ५५ मिति २०७८-०९-२० गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
12. सालेस बैठक संख्या ५४ मिति २०७८-०६-२४ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
13. समितिको मिति २०७८-०९-२५ मा बसेको ५६औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
14. समितिको मिति २०७८-०९-२० मा बसेको ५५औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
15. समितिको मिति २०७८-०६-२४ मा बसेको ५४औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
16. सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
17. सालेस बैठक संख्या ५३ मिति २०७७-१२-२२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
18. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको वक्यौता सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
19. समितिको मिति २०७७-१२-२२ मा बसेको ५३औं बैठकमा माननीयहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
20. सालेस बैठक संख्या ५२ मिति २०७७-१२-१९ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्