सार्वजनिक लेखा समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 सालेस बैठक संख्या ४९ मिति २०७७-०६-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
2 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन २०७७ पढ्नुहोस्
3 सालेस बैठक संख्या ४८ मिति २०७७-०३-३० को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
4 सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५/०४/२१ देखि २०७७/०३/३१ सम्म भएका समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरणहरु पढ्नुहोस्
5 सालेस बैठक संख्या ४७ मिति २०७७-०३-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
6 सालेस बैठक संख्या ४६ मिति २०७७-०३-०५ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
7 सालेस बैठक संख्या ४५ मिति २०७६-११-३० को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
8 सालेस बैठक संख्या ४४ मिति २०७६-११-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
9 सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरुको नामावली र सर्म्पक नं पढ्नुहोस्
10 सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
11 सालेस बैठक संख्या ४३ मिति २०७६-१०-१९ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
12 सालेस बैठक संख्या ४२ मिति २०७६-१०-१६ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
13 सालेस बैठक संख्या ४१ मिति २०७६-०९-२१ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
14 सालेस बैठक संख्या ३६ मिति २०७६-०४-२६ पढ्नुहोस्
15 सालेस बैठक संख्या ३५ मिति २०७६-०४-२१ पढ्नुहोस्
16 सालेस बैठक संख्या ३४ मिति २०७६-०४-१४ पढ्नुहोस्
17 सालेस बैठक संख्या ३३ मिति २०७६-०४-०५ पढ्नुहोस्
18 सालेस बैठक संख्या ४० मिति २०७६-०९-०७ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
19 सालेस बैठक संख्या ३९ मिति २०७६-०८-२५ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
20 सालेस बैठक संख्या ३८ मिति २०७६-०७-२२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 3 results