सार्वजनिक लेखा समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन २०७७ पढ्नुहोस्
2. सालेस बैठक संख्या ४८ मिति २०७७-०३-३० को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
3. सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५/०४/२१ देखि २०७७/०३/३१ सम्म भएका समितिको बैठकहरुमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरणहरु पढ्नुहोस्
4. सालेस बैठक संख्या ४७ मिति २०७७-०३-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
5. सालेस बैठक संख्या ४६ मिति २०७७-०३-०५ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
6. सालेस बैठक संख्या ४५ मिति २०७६-११-३० को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
7. सालेस बैठक संख्या ४४ मिति २०७६-११-०८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
8. सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
9. सालेस बैठक संख्या ४३ मिति २०७६-१०-१९ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
10. सालेस बैठक संख्या ४२ मिति २०७६-१०-१६ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
11. सालेस बैठक संख्या ४१ मिति २०७६-०९-२१ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
12. सालेस बैठक संख्या ३६ मिति २०७६-०४-२६ पढ्नुहोस्
13. सालेस बैठक संख्या ३५ मिति २०७६-०४-२१ पढ्नुहोस्
14. सालेस बैठक संख्या ३४ मिति २०७६-०४-१४ पढ्नुहोस्
15. सालेस बैठक संख्या ३३ मिति २०७६-०४-०५ पढ्नुहोस्
16. सालेस बैठक संख्या ४० मिति २०७६-०९-०७ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
17. सालेस बैठक संख्या ३९ मिति २०७६-०८-२५ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
18. सालेस बैठक संख्या ३८ मिति २०७६-०७-२२ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
19. सालेस बैठक संख्या ३७ मिति २०७६-०५-१८ को निर्णयहरु पढ्नुहोस्
20. सालेस बैठक संख्या ३२ मिति २०७६-०३-०३ पढ्नुहोस्