राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स शीर्षक
1. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. बैठक सम्बन्धी सुचना पढ्नुहोस्
9. बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. - सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १३० औँ बैठक २०७६/०४/२९ गते विहान १२ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । पढ्नुहोस्
11. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १३१ औ बैठक २०७६।०४।२९ गते दिनको २ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । पढ्नुहोस्
12. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२९ औँ बैठक २०७६/०४/२८ गते विहान १०ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ पढ्नुहोस्
13. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२५ औँ बैठक २०७६/०४/२३ गते विहान १०ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । पढ्नुहोस्
14. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२४ औ बैठक २०७६/०४/२२ गते विहान ८:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ पढ्नुहोस्
15. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२३ औ बैठक २०७६/०४/२१ गते विहान १०:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । पढ्नुहोस्
16. अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमण प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२१ औँ बैठक २०७६/०४/१७ गते दिनको १२ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । पढ्नुहोस्
17. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२० औं बैठक २०७६/०४/१६ गते बिहान १०:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । पढ्नुहोस्
18. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११९ औं बैठक २०७६/०४/१४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । पढ्नुहोस्
19. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११७ औं बैठक २०७६/०४/१२ गते बिहान ११:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । पढ्नुहोस्
20. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११६औं बैठक २०७६।०४।१० गते दिनको १:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । पढ्नुहोस्