राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स शीर्षक
1 बैठक सम्बन्धी सूचना
2019-09-10
पढ्नुहोस्
2 बैठक सम्बन्धी सूचना
2019-09-08
पढ्नुहोस्
3 बैठक सम्बन्धी सूचना
2019-09-05
पढ्नुहोस्
4 बैठक सम्बन्धी सूचना
2019-09-05
पढ्नुहोस्
5 बैठक सम्बन्धी सुचना
2019-09-03
पढ्नुहोस्
6 बैठक सम्बन्धी सूचना
2019-08-26
पढ्नुहोस्
7 - सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १३० औँ बैठक २०७६/०४/२९ गते विहान १२ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-08-14
पढ्नुहोस्
8 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १३१ औ बैठक २०७६।०४।२९ गते दिनको २ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-08-13
पढ्नुहोस्
9 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२९ औँ बैठक २०७६/०४/२८ गते विहान १०ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ
2019-08-12
पढ्नुहोस्
10 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२५ औँ बैठक २०७६/०४/२३ गते विहान १०ः३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-08-08
पढ्नुहोस्
11 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२४ औ बैठक २०७६/०४/२२ गते विहान ८:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ
2019-08-06
पढ्नुहोस्
12 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२३ औ बैठक २०७६/०४/२१ गते विहान १०:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-08-05
पढ्नुहोस्
13 अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमण प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२१ औँ बैठक २०७६/०४/१७ गते दिनको १२ः०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-08-01
पढ्नुहोस्
14 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १२० औं बैठक २०७६/०४/१६ गते बिहान १०:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
2019-07-31
पढ्नुहोस्
15 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११९ औं बैठक २०७६/०४/१४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
2019-07-30
पढ्नुहोस्
16 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११७ औं बैठक २०७६/०४/१२ गते बिहान ११:३० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
2019-07-26
पढ्नुहोस्
17 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११६औं बैठक २०७६।०४।१० गते दिनको १:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
2019-07-25
पढ्नुहोस्
18
2019-07-25
पढ्नुहोस्
19 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ११० औ बैठक २०७६/०३/३० गते विहान १०:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ
2019-07-15
पढ्नुहोस्
20 - सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १०७ औ बैठक २०७६/०३/२४ गते विहान ८:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
2019-07-08
पढ्नुहोस्
Showing 4 result of total 6 results