राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७७।०९।०३ गतेको समिति बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. मिति २०७७।०८।२४ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
3. मिति २०७७।०७।२४ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७७।०६।१४ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७७ असोज ०२ गते शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७७।०६।०२ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
7. - मिति २०७७।०५।१४ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
8. मिति २०७७।०४।२८ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
9. मिति २०७७।०३।३० गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७७।०३।२९ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
11. मिति २०७७ असार ३० गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
12. मिति २०७७ असार ३० गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
13. मिति २०७७ असार २९ गते, सोमबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७७/०३/१५ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
15. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
16. मिति २०७७ असार ९ गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
17. मिति २०७७ असार ७ गते आइतबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
18. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७७/०३/०२ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
20. मिति २०७७/०३/०३ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्