राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७९ असार १५ गते बसेको समितिको २३८ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
2. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पढ्नुहोस्
3. मिति २०७८ असोज २० गते बसेको समितिको २३७ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७८ असोज १८ गते बसेको समितिको २३६ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७८ भदौ १० गते बसेको समितिको २३४ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७८ भदौ १० गते बसेको समितिको २३४ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
7. मिति २०७८ साउन ७ गते बसेको समितिको २३२ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
8. कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
9. मिति २०७८ वैशाख १२ गते बसेको समितिको २३० औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७८ वैशाख ०९ गते बसेको समितिको २२९ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
11. मिति २०७८ वैशाख ९ गते बसेको समितिको २२९ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
12. मिति २०७८ वैशाख २ गते बसेको समितिको २२८ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
13. मिति २०७८ वैशाख ०२ गते बसेको समितिको २२८ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७७ चैत्र २२ गते बसेको समितिको २२६ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
15. सङ्‍घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
16. मिति २०७७ चैत्र २२ गते बसेको समितिको २२६ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
17. मिति २०७७ चैत्र २० गते बसेको समितिको २२५ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
18. मिति २०७७ चैत्र १९ गते बसेको समितिको २२४ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७७ चैत्र १७ गते बसेको समितिको २२३ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
20. मिति २०७७ पौष ३ गते बसेको समितिको २२१ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्