राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७७।०६।१४ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
2 मिति २०७७ असोज ०२ गते शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
3 मिति २०७७।०६।०२ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
4 - मिति २०७७।०५।१४ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
5 मिति २०७७।०४।२८ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
6 मिति २०७७।०३।३० गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
7 मिति २०७७।०३।२९ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
8 मिति २०७७ असार ३० गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
9 मिति २०७७ असार ३० गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
10 मिति २०७७ असार २९ गते, सोमबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
11 मिति २०७७/०३/१५ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
12 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
13 मिति २०७७ असार ९ गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
14 मिति २०७७ असार ७ गते आइतबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
15 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
16 मिति २०७७/०३/०२ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
17 मिति २०७७/०३/०३ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
18 मिति २०७७/०३/०१ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
19 मिति २०७७।०२।१६ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
20 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ (२०७६ जेठ - २०७७ बैशाख) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 3 results