राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७७/०३/०१ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
2. मिति २०७७।०२।१६ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
3. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ (२०७६ जेठ - २०७७ बैशाख) पढ्नुहोस्
4. कोभिड-१९ को सम्बन्धमा समितिले नेपाल सरकारलाई मिति २०७७/०१/०७ मा दिएका सुझावहरु पढ्नुहोस्
5. मिति २०७७।०१।२९ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७७।०१।२८ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
7. मिति २०७६।११।०८ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
8. मिति २०७६।८।१९ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
9. लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
10. मिति २०७६।०७।२५ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
11. मिति २०७६।०६।०६ गतेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
13. सम्वत् 2076 असार अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
14. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
15. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
16. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ (२०७५ साउन - २०७६ बैशाख) पढ्नुहोस्
18. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
20. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्