राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७७ भदौ १४ गते बसेको समितिको २१० औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
2. मिति २०७७ साउन २८ गते बसेको समितिको २०९ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
3. मिति २०७७ असार ३० गते बसेको समितिको २०४ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७७ असार २९ गते बसेको समितिको २०३ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७७ असार ३० गते बसेको समितिको २०४ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
6. मिति २०७७ असार २९ गते बसेको समितिको २०३ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
7. मिति २०७७ असार १५ गते बसेको समितिको २०२ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
8. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
9. मिति २०७७ असार ९ गते बसेको समितिको १९८ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
10. मिति २०७७ असार ७ गते बसेको समितिको १९७ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
11. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
12. मिति २०७७ असार २ गते बसेको समितिको १९५ औ‍ँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
13. मिति २०७७ असार ३ गते बसेको समितिको १९६ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७७ असार १ गते बसेको समितिको १९४ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
15. मिति २०७७ जेठ १६ गते बसेको समितिको १८८ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
16. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ (२०७६ जेठ - २०७७ बैशाख) पढ्नुहोस्
17. कोभिड-१९ को सम्बन्धमा समितिले नेपाल सरकारलाई मिति २०७७ बैशाख ७ गते दिएका सुझावहरु । पढ्नुहोस्
18. मिति २०७७ बैशाख २९ गते बसेको समितिको १८६ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७७ बैशाख २८ गते बसेको समितिको १८५ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
20. मिति २०७६ फागुन ८ गते बसेको समितिको १७९ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्