राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिका माननीय सदस्यहरुको सम्पर्क नं. र ईमेल विवरण पढ्नुहोस्
2. समिति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक ४२-५८) पढ्नुहोस्
3. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
4. समिति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक १-२६) पढ्नुहोस्
5. समाति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक २७-४१) पढ्नुहोस्
6. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
7. सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
8. वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
9. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्