राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७६ मंसिर १९ गते बसेको समितिको १५८ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
2. लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७६ पढ्नुहोस्
3. मिति २०७६ कार्तिक २५ गते बसेको समितिको १४८ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७६ असोज ६ गते बसेको समितिको १४४ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
5. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
6. सम्वत् 2076 असार अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
7. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
8. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन । पढ्नुहोस्
9. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ (२०७५ साउन - २०७६ बैशाख) पढ्नुहोस्
11. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
13. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
14. समितिका माननीय सदस्यहरुको सम्पर्क नं. र ईमेल विवरण पढ्नुहोस्
15. समिति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक ४२-५८) पढ्नुहोस्
16. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
17. समिति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक १-२६) पढ्नुहोस्
18. समाति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक २७-४१) पढ्नुहोस्
19. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
20. सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्