राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७७।०७।२४ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-11-10
पढ्नुहोस्
2 मिति २०७७।०६।१४ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-09-30
पढ्नुहोस्
3 मिति २०७७ असोज ०२ गते शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-09-20
पढ्नुहोस्
4 मिति २०७७।०६।०२ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-09-20
पढ्नुहोस्
5 - मिति २०७७।०५।१४ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-08-30
पढ्नुहोस्
6 मिति २०७७।०४।२८ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-08-13
पढ्नुहोस्
7 मिति २०७७।०३।३० गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-07-15
पढ्नुहोस्
8 मिति २०७७।०३।२९ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-07-15
पढ्नुहोस्
9 मिति २०७७ असार ३० गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-07-14
पढ्नुहोस्
10 मिति २०७७ असार ३० गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-07-14
पढ्नुहोस्
11 मिति २०७७ असार २९ गते, सोमबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-07-13
पढ्नुहोस्
12 मिति २०७७/०३/१५ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-06-29
पढ्नुहोस्
13 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन ।
2020-06-23
पढ्नुहोस्
14 मिति २०७७ असार ९ गते मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-06-23
पढ्नुहोस्
15 मिति २०७७ असार ७ गते आइतबार बसेको समिति बैठकमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-06-22
पढ्नुहोस्
16 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन ।
2020-06-18
पढ्नुहोस्
17 मिति २०७७/०३/०२ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण
2020-06-17
पढ्नुहोस्
18 मिति २०७७/०३/०३ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण ।
2020-06-17
पढ्नुहोस्
19 मिति २०७७/०३/०१ को समिति बैठकमा माननीयज्यूहरुको उपस्थिति विवरण
2020-06-15
पढ्नुहोस्
20 मिति २०७७।०२।१६ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-05-31
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 3 results