राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ (२०७६ जेठ - २०७७ बैशाख)
2020-05-27
पढ्नुहोस्
2 कोभिड-१९ को सम्बन्धमा समितिले नेपाल सरकारलाई मिति २०७७/०१/०७ मा दिएका सुझावहरु
2020-05-17
पढ्नुहोस्
3 मिति २०७७।०१।२९ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-05-11
पढ्नुहोस्
4 मिति २०७७।०१।२८ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-05-10
पढ्नुहोस्
5 मिति २०७६।११।०८ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-02-28
पढ्नुहोस्
6 मिति २०७६।८।१९ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2020-02-28
पढ्नुहोस्
7 लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७६
2020-02-11
पढ्नुहोस्
8 मिति २०७६।०७।२५ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2019-11-11
पढ्नुहोस्
9 मिति २०७६।०६।०६ गतेको समिति बैठकको निर्णय ।
2019-09-23
पढ्नुहोस्
10 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन ।
2019-08-19
पढ्नुहोस्
11 सम्वत् 2076 असार अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन ।
2019-08-19
पढ्नुहोस्
12 प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन ।
2019-08-11
पढ्नुहोस्
13 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन ।
2019-08-10
पढ्नुहोस्
14 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ (२०७५ साउन - २०७६ बैशाख)
2019-05-26
पढ्नुहोस्
16 प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन
2019-03-13
पढ्नुहोस्
18 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यविधि, २०७५
2019-03-05
पढ्नुहोस्
19 समितिका माननीय सदस्यहरुको सम्पर्क नं. र ईमेल विवरण
2019-03-03
पढ्नुहोस्
20 समिति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक ४२-५८)
2019-03-03
पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 3 results