राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन
2019-03-03
पढ्नुहोस्
2 समिति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक १-२६)
2019-03-02
पढ्नुहोस्
3 समाति गतिविधि र निर्देशनको विवरण (बैठक २७-४१)
2019-03-02
पढ्नुहोस्
4 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन
2018-09-16
पढ्नुहोस्
5 सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन
2018-09-16
पढ्नुहोस्
6 वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन
2018-09-16
पढ्नुहोस्
7 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन
2018-08-20
पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 3 results