राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

क्र स शीर्षक
1. मिति २०७९/ ०३ /१५ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९/ ०३ /०८ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९/ ०३ /०३ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९/ ०३ /०१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. मिति २०७८/ १२/१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. मिति २०७८/ १०/२८ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. मिति २०७८/१०/२५ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. मिति २०७८/०९/२९ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. मिति २०७८/०९/२३ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. मिति २०७८/०९/२१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. मिति २०७८/०९/०२गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
12. मिति २०७८/०८/१६गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. मिति २०७८/०६/१८ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. मिति २०७८/०४/२५ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. ​मिति २०७८/०४/२१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. बैठकको सूचना पढ्नुहोस्

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...