राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 २०७७ जेठ १६ गते वसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2 समितिका माननीय सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुकाे नाम तथा सम्पर्क नम्बर पढ्नुहोस्
3 मा. खेम प्रसाद लोहनी संयोजकत्वको उपसमितिको निर्णयहरु पढ्नुहोस्
4 माननीय राधेश्याम अधिकारी स‌योजकत्वको उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
5 संयोजक मा. राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
6 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको कार्यविधि २०७५ पढ्नुहोस्
7 २०७७ वैसाख २९ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8 २०७७ वैसाख २२ गते बसेको समितिको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9 समितिले २०७६ साल भर गरेका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
10 समितिले २०७५ साल भर गरेका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
11 समितिको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यतालिका पढ्नुहोस्
12 २०७७ जेठ ११ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results