मानव संसाधन विकास महाशाखा

संघीय संसद तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुको तालीम एवं क्षमता विकास सम्वन्धी कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो ।